Týden diabetu

Před první návštěvou

Před pravidelnou ambulantní návštěvou

XVII. celostátní diabetologické sympózium 2017
Kongres FID - Dunajské sympozium v Praze

Diabetologické centrum VFN

Diabetologické centrum VFN navazuje na dlouholeté tradice 3. interní kliniky, kde založil diabetologickou školu profesor MUDr. Jaroslav Páv, DrSc (1923–1998). Centrum poskytuje komplexní diagnostickou a terapeutickou péči o diabetiky 1. i 2. typu ve spolupráci s ostatními pracovišti Všeobecné fakultní nemocnice. Zajišťuje vysoce specializovanou péči zejména o pacienty s komplikacemi a přidruženými metabolickými poruchami. Je velmi úzce propojeno s Obezitologickým centrem VFN, které poskytuje péči o obézní diabetiky ve spolupráci s bariatrickou chirurgií, s rekondičním centrem VŠTJ Medicína a Nutričním centrem VFN. Centrum používá moderní způsoby léčby diabetu včetně využití inzulinových pump, kontinuální monitorace glykémie a nabízí cílené edukační programy pro různé skupiny pacientů s diabetem. Velký důraz klade na aktivní zapojení pacientů do léčby.

Lůžková část III. interní kliniky

3. interní kliniku Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze založil v r. 1945 český internista a endokrinolog profesor MUDr. Josef Charvát, DrSc (1897-1984). Od počátku je zaměřena vedle vnitřního lékařství na endokrinologii a metabolismus, v nichž zaujímá v České republice přední místo. V současné době je rozsah oborů již mnohem širší. Klinika se specializuje na diagnostiku a léčbu onemocnění v oborech endokrinologie, osteologie, diabetologie, akutních i chronických poruch metabolizmu a výživy, kardiologie, angiologie a arteriální hypertenze.

Klinika zajišťuje výuku vnitřního lékařství pro studenty lékařství a významně se podílí na výuce bakalářských směrů. Postgraduální výuka probíhá především ve specializačních oborech diabetologie, endokrinologie a vnitřního lékařství.

Vedle léčebně-preventivní péče o diabetiky a výukové činnosti řeší pracovníci centra výzkumné úkoly v oblasti diabetologie se zvláštním zaměřením na cévní komplikace diabetu.


Poslední změna: 4. ledna 2016
© 2013–2020 Aleš Krupička